setritesnami.sk

Edit Content

Zabezpečte seba, svojich blízkych, svoj majetok a podnikanie.

Poistenie je zabezpečenie sa pre prípad vzniku, spravidla náhodných (negatívnych alebo pozitívnych) udalostí, či pre prípad rôznych životných udalostí

Všetko čo potrebujete o poistení vedieť

PZP
HAVARIJNÉ POISTENIE
GAP POISTENIE
CESTOVNÉ POISTENIE
POISTENIE MAJETKU
ŽIVOTNÉ POISTENIE
POISTENIE PODNIKATEĽOV
ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám:
‭+421 904 573 996‬
PZP

Povinné zmluvné poistenie pre každého majiteľa motorového vozidla.

PZP je povinné poistenie zodpovednosti za škody na vozidle či zdraví tretích osôb. Sú to osoby, ktoré sú súčasťou dopravnej nehody zapríčinenej vami. Spravidla sa využíva na krytie dopravných nehôd a iných menších škodových udalostí. Povinné zmluvné poistenie nekryje vás ani vaše vozidlo.

Čo by ste určite mali vedieť o PZP

1.Nezaplatené PZP, alebo nepoistené vozidlo

Každé vozidlo, ktoré jazdí po slovenských cestách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak ste však zmluvu uzatvorili, ale PZP ste zaplatiť zabudli, vaša zmluva je neplatná. A vám v tom prípade hrozí vysoká pokuta. Ak odmietnete zaplatiť pokutu, úrad je oprávnený využiť aj služby exekútora a výška pokuty sa zvýši aj o poplatky za vykonanie exekúcie.

Pokuta je však v tomto prípade tým menším zlom, ktoré vás môže postretnúť. Omnoho horšie situácie môžu nastať, ak jazdou na nepoistenom vozidle spôsobíte škodu na živote, zdraví či majetku. Za škodu totiž ako vodič zodpovedáte v každom prípade, aj keď jazdíte na nepoistenom vozidle. 

Ak napríklad nedáte prednosť v jazde a zaviníte nielen totálnu škodu vozidla, ale i smrť či trvalé následky posádky vo vozidle, náklady sa dokážu vyšplhať na desiatky až stovky tisíc eur. Ak ste poistku nezaplatili, škodu uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. poistného garančného fondu. Sumu však bude od vás vymáhať, a to do výšky hodnoty vášho osobného majetku.

2.PZP a amortizácia vozidla

Pri uplatňovaní amortizácie poisťovňou, príde k zaplateniu opravy škody len do takej výšky, aby hodnota vozidla po oprave nebola neúmerne vyššia, ako hodnota pred opravou. Pokiaľ sa vozidlo vykonanou opravou zhodnotilo oproti pôvodnému stavu, od nákladov preplácaných poisťovňou sa odpočíta práve toto zhodnotenie. Čo znamená, že poisťovňa zníži vyplatené poistné plnenie a Vy musíte doplatiť rozdiel z vlastného vrecka. Takže pozor pri výbere poistenia. PZP vyberajte určite z ponuky produktov bez uplaňovania amortizácie. 

Havarijné poistenie - KASKO

Jazdite s vedomím komplexného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vozidla, ktoré komplexne chráni vaše auto proti havárii, živelnej udalosti, krádeži a vandalizmu. Na rozdiel od pzp, hvarijné poistenie kryje aj škody, ktoré spôsobíte Vy. 

Čo by ste určite mali vedieť o KASKU

1.Aké škody ne/kryje havarijné poistenie

Škody spôsobené nehodou, živlami alebo ich pôsobením, napríklad povodeň, silný vietor a krupobitie. Škody spôsobené zničením vozidla v dôsledku vandalizmu alebo krádeže, poškodenie čelného skla, strata batožiny, poškodenie kolies a iné.

Havarijné poistenie nekryje škody spôsobené na majetku tretích osôb, čiže ostatných účastníkov dopravnej nehody. Na to slúži povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné a uzatvorené ho musí mať každé vozidlo.

2.Čo je to spoluúčasť

Spoluúčasť predstavuje sumu vyjadrenú peňažne alebo v percentách, ktorú v prípade škody musíte zaplatiť. Väčšina spoluúčastí sa pohybuje v hodnote od 5 do 10 %. Pri poistnej udalosti poisťovňa odpočíta dojednanú výšku spoluúčasti z poistného plnenia. V prípade, ak bude výška škody nižšia ako výška dojednanej spoluúčasti, poisťovňa poistné plnenie neposkytne. Poistenie bez spoluúčasti je  drahšie,no v prípade škodovej udalosti, ktorá nespadá pod výluky alebo krátenie, vám poisťovňa preplatí celú čiastku.

3.Výluky z poistenia

Havarijné poistenie môže v rámci poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní obsahovať výluky, ktoré si stanovujú poisťovne; takýmito výlukami sú škodové udalosti, ktoré poisťovňa nebude plniť, čo znamená, že klient nemá nárok na poistné plnenie. Najčastejšie výluky z poistenia: škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, násilnými nepokojmi a vzburami, škody spôsobené úmyselným konaním, škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla, škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Výluky si odporúčame pre dojednaním poistenia preštudovať.

Poistenie finančnej straty - GAP

Získajte späť vaše peniaze za nové motorové vozidlo plnej miere.

GAP poistenie je poistenie finančnej straty. Znamená to, že v prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže dostanete nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu.

Čo by ste mali vedieť o poistení GAP

1.Prečo mať poistené GAP

Nové auto začína strácať svoju trhovú hodnotu už v okamihu, kedy ho kúpime. Týmto poistením a 100 % krytím hodnoty vozidla chránite vaše auto viac ako len havarijným poistením a zabraňujete prudkému poklesu hodnoty a ceny vozidla počas prvých rokov po jeho zakúpení. Hodnota vozidla klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla. GAP poistenia trvajú práve preto 3 – 5 rokov. GAP kryje finančnú stratu a hodnotu vašej investície práve v tomto najrizikovejšom období.

2.Ako to funguje

Toto poistenie vám v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (trhovou, časovou cenou) vozidla, ktorú vám vyplatí poisťovňa, kde máte vozidlo havarijne poistené. Naviac, poistenie EuroGAP®, KASKO Total a SuperGAP zároveň kryje aj straty, ktoré vám spôsobí spoluúčasť v havarijnom poistení – umožňujú totiž aj poistenie náhrady spoluúčasti.

3.Podmienky na uzavretie GAP

  • pre nové i ojazdené vozidlá
  • pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá do 3 500 kg
  • podmienkou dojednania 100% GAP poistenia je, že poisťované vozidlo už má uzatvorené primárne havarijné poistenie alebo sa havarijné poistenie uzatvára súčasne s týmto poistením
  • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, vozidlá s právom prednostnej jazdy a pod.
  • poistiť je možné nové i ojazdené vozidlá, ktorých kúpna cena (vrátane DPH) nepresiahla až 100 000 € 
  • maximálny vek vozidla pri vstupe do poistenia je 5 rokov 
Cestovné poistenie

Užite si cestovanie naplno a bez starostí.

Cestovné poistenie je poistenie, ktoré kryje náklady vzniknuté v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

Čo treba vedieť o cestovnom positení

1.Základné typy cestovného poistenia

- Krátkodobé poistenie slúži na poistenie časovo ohraničených ciest, kde je jasný dátum odchodu a dátum návratu na Slovensko.

- Celoročné poistenie slúži na poistenie ľubovoľného počtu ciest počas jedného roku. Jedinou podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty (tzv. maximálna doba výjazdu).

2.Aké riziká kryje základný balíček

Základný balíček (poistenie liečebných nákladov vám zabezpečí: predpísanie liekov, ambulantné ošetrenie, akútne zubné ošetrenie, preprava do/z nemocnice, hospitalizácia v nemocnici,  výkon nevyhnutnej operácie, vyprostenie z hôr alebo vody, prevoz pacienta, príp. telesných pozostatkov späť do vlasti

Asistenčné služby, 24-hodinovú asistenčnú pomoc a poradenstvo v slovenskom alebo v českom jazyku, zabezpečia ošetrenie lekárom, zaistia zaslanie nevyhnutných liekov, poskytnú poradenstvo ohľadom zdravotníckeho zariadenia a potrebných vyšetrení, sprostredkujú finančnú pomoc, poskytnú služby tlmočníka, priebežne informujú príbuzných a rodinu o zdravotnom stave pacienta

3.Pripoistenia

Základný balík cestovného poistenia je možné rozšíriť ďalšími druhmi doplnkových a voliteľných pripoistení, samozrejme za príplatok. Podľa toho, ktoré z nich si vyberiete, je určený aj rozsah poistného krytia.Pripoistenie športových aktivít počas dovolenky, úrazové poistenie, poistenie nákladov na privolanie opatrovníka, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie storna zájazdu, leteniek a ubytovania, poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, poistenie technickej pomoci v zahraničí

4.Prečo mať cestovné poistenie

Porovnanie –  Európsky preukaz poistenca a cestovné poistenie

1. Európsky preukaz poistenca platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku oproti komerčnému poisteniu liečebných nákladov, ktoré je možné využiť vo všetkých, aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, má územnú platnosť dohodnutú v poistnej zmluve, väčšinou územie Európy alebo celého sveta.

2. Európsky preukaz poistenca využijete pri akomkoľvek zdravotnom probléme, vrátane chronických ochorení, ale kryje len neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť. Chronické choroby sú obyčajne vylúčené v poistných podmienkach.

3. Európsky preukaz poistenca nekryje spoluúčasť v zdravotníckom zariadení podľa pravidiel v danej krajine, klient si ju musí zaplatiť sám. Komerčné zdravotné poistenie podľa konkrétnych poistných podmienok väčšinou kryjú aj spoluúčasť u lekára alebo v nemocnici.

4. Náklady na prevoz chorého do vlasti verejná zdravotná poisťovňa neprepláca, v prípade komerčného poistenia liečebných nákladov, je repatriácia normálnou súčasťou poistného krytia.

5. V prípade problémov v zahraničí si musí klient poradiť sám, no súčasťou komerčného zdravotného poistenia je asistenčná služba s profesionálnou 24-hodinovou telefonickou pomocou.

6. Cena za verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca je zahrnutá v povinných odvodoch, a v prípade komerčného cestovného poistenia,  si klient platí jednorazové poistné podľa poistnej zmluvy.

7. Pripoistenia vo verejnom zdravotnom poistení neexistujú, komerčné poistenie liečebných nákladov, je možné doplniť o celý rad pripoistení.

Poistenie majetku

Aby bol váš majetok vždy chránený a váš spánok kľudný

Poistenie majetku slúži na poskytnutie poistnej náhrady za škodu utrpenú na poistenom majetku (živelné udalosti, odcudzenie, vlámanie, dopravné nehody, zodpovednosť a iné). Poistenie domu aj poistenie bytu obsahujú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Typy poistenia majetku

1.Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty. Poistenie domácnosti kryje napríklad zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a optické prístroje, športové potreby, kuchynské vybavenie, knihy, hračky a podobne.

2.Poistenie nehnuteľnosti

Poisteniím  nehnuteľnosti sa nehnuteľnosť ako taká.  Môže ísť o rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu prípadne rozostavanú stavbu.

Poistenie nehnuteľnosti kryje budovu vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených, vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove a predmety pevne pripojené k budove, ako napríklad antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely, markízy a podobne.

Poistenie kryje aj vedľajšie stavby v mieste poistenia (napríklad garáž, altánok, studňa, oplotenie), stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne.

3.Čo poistenie nekryje

Poistenie domácnosti väčšinou nekryje vozidlá podliehajúce evidencii, samotnú nehnuteľnosť, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza, škody spôsobené úmyselným konaním, veci v spoločných priestoroch, nezasklených alebo inak neuzatvorených balkónoch alebo terás, veci slúžiace na podnikateľské účely a podobne. 

Poistenie nehnuteľnosti: Pozemok, zariadenie, skleníky a fóliovníky, plodiny, vedľajšie stavby v zlom technickom stave, škody spôsobené úmyselným konaním nebývajú poistením kryté. 

Výluky z poistenia sa môžu pri jednotlivých poisťovniach líšiť.

4.Poistenie zodpovednosti

Pri poistení nehnuteľnosti sa uzatvára aj poistenie zodpovednosti. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo veci, ktoré spôsobíte niekomu inému v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby a prevádzkou jej vybavenia.

Pri poistení domácnosti sa uzatáva aj poistenie zodpovednosti za škodu. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo majetku, ktoré poistená osoba alebo osoba žijúca s ňou v spoločnej domácnosti spôsobili niekomu inému svojou bežnou činnosťou.

Životné poistenie

Komplexné poistenie pre nástrahy, ktoré so sebou prináša život

Životné poistenie je poistenie, kde si poistená osoba poisťuje riziká a udalosti pre ochranu nielen svojho života a zdravia, ale aj ochranu celej rodiny pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. Medzi základné typy poistných udalostí patrí prípad smrti, zdravotné riziká ako sú choroby alebo úrazy a dožitie sa určitého veku.

Základné typy životného poistenia

1.Rizikové životné poistenie

Základ rizikového životného poistenia tvorí poistenie pre prípad smrti počas doby trvania poistenia. Poistenie poskytuje finančnú ochranu aj v prípade úrazu alebo chorôb, či už menej alebo viac závažných.V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie (produkt neobsahuje sporivú zložku).
 

2.Investičné životné poistenie

Ide o kombináciu poistenia a investovania.  Rovnako ako pri rizikovom životnom poistení, si viete dojednať poistenie pre prípad smrti, alebo poistenie úrazov a chorôb. Časť vašich peňazí sa prostredníctvom poistnej zmluvy investuje v podielových fondoch. Nevýhodou je vysoká miera poplatkov za správu investovaných finančných prostriedkov.

 

3.Kapitálové životné poistenie

Rovnako ako pri rizikovom životnom poistení, si viete dojednať poistenie pre prípad smrti, alebo poistenie úrazov a chorôb. Pri kapitálovom životnom poistení sa vytvára poistná rezerva. Poistná rezerva je akoby osobný účet poisteného, ktorého hodnota nemôže klesať, naopak, ďalším platením bežného poistného ustavične rastie. Poistník platí časť poistného na sporenie, druhá časť sa spotrebuje na riziko a poplatky. Cenu a výnosnosť kapitálového životného poistenia podstatne ovplyvňujú najmä administratívne poplatky, v ktorých sú medzi poisťovňami významné rozdiely.Technická úroková miera, ktorá je určená štátom, je úrok, ktorým sa zhodnocuje vaša rezerva. .  Momentálne na úrovni 1,9% p.a.

Poistenie podnikateľov

Podnikajte s pocitom bezpečia

Komplexné poistenie rizík ohrozujúcich Vaše podnikanie. Určené je pre všetky typy podnikania: pre drobných živnostníkov až po veľké priemyselné korporácie.

Čo si môžem poistiť

1.Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností zahŕňa:

zhotovené aj rozostavané budovy a haly, nebytové aj bytové jednotky, ostatné stavby, stavebné súčasti.

Poistenie kryje základné riziká, ako je združený živel, teda požiar, atmosférické zrážky, búrlivý vietor, krádež stavebných súčasti a vandalizmus. Navyše získate aj pokrytie nákladov spojených s haváriou rozvodov a únikom vody, sprejerstvom, poškodením skla, nákladov na odvrátenie poistnej udalosti či na odpratávanie a mnoho ďalších rizík.

2.Poistenie zariadení, strojov a iných hnuteľných vecí

Poistite si zariadenia, stroje, a technológie, zásoby, cudzie veci, cennosti, písomnosti, veci zvláštnej hodnoty. 

Budete mať kryté základné riziká, ako je združený živel, teda požiar, atmosférické zrážky, búrlivý vietor, krádež a vandalizmus, ale aj škody spôsobené náhodnou udalosťou, ako je poškodenie stroja nesprávnou obsluhou, skratom elektromotorov či pádom. Navyše sú pokryté aj náklady spojené s haváriou rozvodov, únikom vody a prerušením prevádzky, ako i náklady na odvrátenie udalosti.

3.Poistenie zodpovednosti za škodu

V prípade, že ste spoločnosť, ktorá poskytujete služby, vyrába tovar, prenajíma nehnuteľnosti alebo podniká v prenajatých priestoroch alebo máte zamestnancov, prichádzate do kontaktu s obchodnými partnermi či samotnými zákazníkmi, tak určite nezabudnite na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Krytie škôd spôsobených ​ tretej osobe či organizácii.

Poistenie zodpovednosti je také poistenie, ktoré kryje materiálne alebo majetkové škody, ktoré poistená osoba spôsobí tretej osobe. Inými slovami, tento typ poistenia zaručuje vyplatenie náhrady škody určenej na nápravu škôd, ktoré ste spôsobili inej osobe alebo organizácii.Pri výkone povolania môže ľahko vzniknúť neúmyselná škoda spôsobená zamestnávateľovi na majetku či škoda v dôsledku chybne vykonanej práce. 

Druhy poistenia zodpovednosti

1.Škoda na aute zamestnávateľa

Ak jazdíte na služobnom vozidle, toto krytie je pre vás najdôležitejšie. Pravdepodobnosť vzniku škody zamestnávateľovi je najvyššia práve pri šoférovaní.

2.Pripoistenia

Škody, ktoré sú bežne vylúčené, si môžete pripoistiť. Poisťovňa tak môže za vás preplatiť škody napríklad na prepravovaných veciach alebo v dôsledku chybne vykonanej práce alebo služby.

3.Územná platnosť poistenia

Je potrebné zvážiť, kde všade môžete zamestnávateľovi spôsobiť škodu. Štandardne je poistenie zodpovednosti za škodu platné na území Slovenska, ale je možné rozšíriť ho aj na celú Európu prípadne svet.

4.Ako Vás poistenie kryje

Poistná suma, čiže výška škody, ktorú za vás poisťovňa maximálne uhradí, závisí aj od typu pracovného pomeru. Ak ste napríklad bežným zamestnancom, zamestnávateľ má právo vymáhať od vás náhrady škody do výšky štvornásobku hrubého mesačného príjmu

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.