setritesnami.sk

Edit Content

Obchodné podmienky www.setritesnami.sk 

 

Pred akýmkoľvek použitím internetového portálu setritesnami.sk, ďalej len SETRITESNAMI.SK, si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky používania portálu SETRITESNAMI.SK. V prípade, ak nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením obsiahnutým v týchto obchodných podmienkach, nemôžeme Vám poskytnúť naše služby. Akýmkoľvek zotrvaním na portáli SETRITESNAMI.SK a použitím tohto portálu vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre Vás ako používateľa portálu SETRITESNAMI.SK právne záväzné.

Portál SETRITESNAMI.SK  je prevádzkovaný spoločnosťou Patrik BOGNÁR, s.r.o., Kráľová pri Senci 2035, 90050, IČO: 35890291, DIČ: 2021839578, Zapísanej v OR Mestský súd Bratislava III., Oddiel s.r.o. vložka číslo 32153/B

Funkcionalita portálu SETRITESNAMI.SK ako miesta pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančných služieb je zabezpečovaná vložením Inline Frame upravenej verzie portálu NAJPOISTENIE.SK prevádzkovaného spoločnosťou Finportal, a.s. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5025/B ako samostatný finančný agent, na portál SETRITESNAMI.SK. Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k Inline Frame (ďalej len „IF“) a k informáciám a materiálom v IF uvedeným a k ich usporiadaniu je spoločnosť Finportal, a.s.. Celý obsah portálu aj IF je chránený autorským právom.

(1) Samostatný finančný agent 

Spoločnosť Finportal, a.s.. je registrovaná ako samostatný finančný agent , zapísaná vo všetkých sektoroch v registri finančných agentov pod registračným číslom 119713 podľa zoznamu finančných agentov vedeného NBS (zápis PFA / SFA / VFA v registri NBS je možné overiť na internetovej adrese: http://regfap.nbs.sk/search.php)

(2) Podriadený finančný agent

Spoločnosť Patrik BOGNÁR, s.r.o., Kráľová pri Senci 2035, 90050, IČO: 35890291, DIČ: 2021839578, Zapísanej v OR Mestský súd Bratislava III., Oddiel s.r.o. vložka číslo 32153/B,  je podriadeným finančným agentom spoločnosti Finportal, a.s., a prevádzkou portálu SETRITESNAMI.SK vykonáva finančné sprostredkovanie pre spoločnosť Finportal, a.s. a jej zmluvných partnerov, ktorými sú finančné inštitúcie (ďalej len „FI“).

(3) Uzatvorenie poistnej zmluvy

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Zákonom 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne, ktorej produkt si používate portálu SETRITESNAMI.SK dojednal, ako aj Obchodnými podmienkami uvedenými na portáli SETRITESNAMI.SK.

(4) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na portáli 

SETRITESNAMI.SK poskytuje maximálnu možnú presnosť dát a informácií.  Finportal, a.s ani Finforyou s.r.o., neručia a nenesú zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb,  poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne  včas neinformovali a rovnako neručia za poistné sadzby,  poistné podmienky a obchodné podmienky, ktoré nie sú súčasťou  dojednávaných poistných produktov príslušnej poisťovne,  rovnako neručia a nenesú zodpovednosť za zmeny v ponuke poistných  produktov danej poisťovne  dojednávaných prostredníctvom SETRITESNAMI.SK nezačlenených do ponuky na SETRITESNAMI.SK z dôvodov technických alebo časových.

V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, Finportal, a.s. a/alebo Patrik BOGNÁR, s.r.o.  alebo ich partnerská poisťovňa  si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti používateľa portálu SETRITESNAMI.SK informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že používateľ portálu SETRITESNAMI.SK nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, Finportal, a.s. a/alebo Patrik BOGNÁR, s.r.o. alebo ich partnerská poisťovňa  budú postupovať v súlade so zákonmi SR a všeobecnými poistnými podmienkami.

Používateľ portálu SETRITESNAMI.SK je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s príslušnou poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne.

 

(5) Platba poistného

Pokiaľ pri danom produkte nie je výslovne uvedené na portáli SETRITESNAMI.SK inak, Finportal, a.s a Patrik BOGNÁR, s.r.o. vyhlasujú, že žiadny používateľ tohto Portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie priamo Finportal, a.s, ani Patrik BOGNÁR, s.r.o.. Používateľ zásadne platí poistné priamo danej poisťovni, ktorej produkt si dojednáva. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník Finportal, a.s. a/alebo Patrik BOGNÁR, s.r.o. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek používateľa poistné, ani žiadne iné finančné prostriedky.

(6) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom

Používateľ portálu SETRITESNAMI.SK je zodpovedný za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosť údajov a informácií, ktoré uviedol na tomto portáli SETRITESNAMI.SK  s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľa Finportal, a.s. a/alebo Patrik BOGNÁR, s.r.o. príslušnej poisťovni vzniknú.

(7) Uzatváranie zmlúv na diaľku (online)

Používateľ portálu SETRITESNAMI.SK má možnosť využiť uzatvorenie zmluvy na diaľku (online). V tomto prípade používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf (okrem iného zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu). Takýto návrh zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatý len momentom zaplatenia (resp. pripísania) poistného na účet poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do termínu uvedeného v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná. Poistné sa považuje za zaplatené momentom pripísania finančných prostriedkov na účet príslušnej poisťovne, pokiaľ vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.

Používateľ portálu SETRITESNAMI.SK vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa Zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(8) Zrušenie žiadosti o poistenie

V prípade výberu zaslania poistnej zmluvy poštou je používateľ oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy a jej zaslaní) používateľ môže vypovedať zmluvu v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a právnymi predpismi.

(9) Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov je dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti Patrik BOGNÁR, s.r.o. pri prevádzke portálu SETRITESNAMI.SK ( používatelia sú dotknutými osobami v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare)).

Patrik BOGNÁR, s.r.o.  je z pohľadu režimu ochrany osobných údajov v postavení sprostredkovateľa Finportal, a.s. .

Finportal, a.s spracúva osobné údaje používateľa od okamihu začatia vypĺňania formulára potrebného pre vytvorenie návrhu zmluvy o finančnej službe.

Finportal, a.s. spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Finportal, a.s. spracúva osobné údaje používateľa na základe viacerých právnych základov.

Z pohľadu nariadenia je Finportal, a.s. v pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, a to vždy podľa účelu spracovania osobných údajov.

Finportal, a.s. spracúva osobné údaje používateľa výlučne počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré používateľ portálu Finportal, a.s. poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

Finportal, a.s. zabezpečuje ochranu dát a osobných údajov používateľa portálu použitím postupov podľa bezpečnostnej dokumentácie Finportal, a.s., prípadne osôb, pre ktoré osobné údaje spracúva.

Finportal, a.s. chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia, medzinárodným bezpečnostným certifikátom od spoločnosti COMODO CA Limited.

Finportal, a.s. spracúva osobné údaje za účelom:

 1. uzatvorenia zmlúv o finančnej službe, 
 2. finančného sprostredkovania a plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z., 
 3. optimalizácie užívateľského rozhrania internetového portálu SETRITESNAMI.SK a NAJPOISTENIE.SK

Ad a) Osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe Finportal, a.s. spracúva v postavení sprostredkovateľa pre prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov, ktorými sú finančné inštitúcie na účely uzatvorenia zmluvy.

Finportal, a.s. spracúva najmä tieto osobné údaje používateľa:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania je určené prevádzkovateľom (finančnou inštitúciou).

Právny základ spracúvania predstavujú zmluva o finančnej službe, nariadenie a zákony 39/2015 Z.z. a 186/2009 Z.z.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, Finportal, a.s. nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad b) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Finportal, a.s. spracúva v postavení prevádzkovateľa.

Finportal, a.s. spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov od platnosti sprostredkovanej zmluvy o finančnej službe).

Právny základ spracúvania: nariadenie a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnom produkte a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, Finportal, a.s. nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad c) Osobné údaje potrebné pre účel optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie SETRITESNAMI.SK a NAJPOISTENIE.SK,  Finportal, a.s. spracúva v postavení prevádzkovateľa.

Finportal, a.s. spracúva osobné údaje používateľov portálu na účely optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie SETRITESNAMI.SK a NAJPOISTENIE.SK

Finportal, a.s. spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Finportal, a.s..

Právny základ spracúvania: nariadenie (oprávnený záujem Finportal, a.s.), na základe posúdenia možného očakávania používateľa, že spracúvanie na účel uvedený v tomto bode prebehne). Oprávnený záujem Finportal, a.s. na spracovaní osobných údajov používateľa spočíva v potrebe optimalizácie užívateľskej skúsenosti používateľov portálov SETRITESNAMI.SK a NAJPOISTENIE.SK, za účelom lepšieho a efektívnejšieho dodania služieb pre súčasných a budúcich používateľov.

Finportal, a.s. využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia.

Osobné údaje používateľov pre Finportal, a.s. spracúvajú tiež podriadení finanční agenti, ktorí majú s Finportal, a.s. uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu podľa článku 28 nariadenia.

Používateľ má právo:

požadovať od Finportal, a.s. prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého Finportal, a.s. získala osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Finportal, a.s. poskytne používateľovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o používateľovi spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré používateľ požiada, môže Finportal, a.s. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak používateľ požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ používateľ nepožiada o iný spôsob.

na opravu osobných údajov:

Finportal, a.s. bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť používateľa alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú používateľa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia používateľa.

na vymazanie osobných údajov:

Finportal, a.s. vymaže osobné údaje o používateľovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Finportal, a.s. podlieha.

Finportal, a.s. nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

na obmedzenie spracúvania:

Používateľ má právo na to, aby Finportal, a.s. obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Finportal, a.s. overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Finportal, a.s. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Používateľa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania Finportal, a.s. informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

na prenosnosť údajov:

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Finportal, a.s., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

namietať:

Používateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe nariadenia. V prípade ak dotknutá osoba namieta, Finportal, a.s.  ďalej nespracúva osobné údaje, pokiaľ nevie preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Keďže SETRITESNAMI.SK  je sprostredkovateľom Finportal, a.s., vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na Finportal, a.s. alebo zodpovednú osobu Finportal, a.s.. Finportal, a.s. poskytne používateľovi informácie o postupe vo veciach žiadosti používateľa bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Finportal, a.s. informuje používateľa písomne, ak používateľ nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

Používateľ je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

(10) Záverečné ustanovenia

Portál SETRITESNAMI.SK má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu SETRITESNAMI.SK plniť z akéhokoľvek dôvodu, Finportal, a.s.. ani Patrik BOGNÁR, s.r.o.,  nezodpovedajú používateľovi portálu SETRITESNAMI.SK za akékoľvek hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o., ktorí nenesú zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o., nezodpovedajú za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach.

Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o.,  rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z portálu SETRITESNAMI.SK.

Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o., si vyhradzujú právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

Finportal, a.s.  nezodpovedá za obsah nachádzajúci sa mimo IF umiestnený na portáli SETRITESNAMI.SK.

 

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.