setritesnami.sk

Edit Content

Informácie pre klientov

 

Poskytované v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“).

Sprostredkovateľ:

Finportal, a.s. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5025/B, je registrovaná ako samostatný finančný agent , zapísaná vo všetkých sektoroch v registri finančných agentov pod registračným číslom 119713 podľa zoznamu finančných agentov vedeného NBS (zápis PFA / SFA / VFA v registri NBS je možné overiť na internetovej adrese: http://regfap.nbs.sk/search.php)

Informácie pre klienta a potenciálneho klienta podľa §33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z.z.:

Finportal, a.s.., vykonáva činnosť finančného sprostredkovania prostredníctvom svojho podriadeného finančného agenta Patrik BOGNÁR, s.r.o., Kráľová pri Senci 2035, 90050, IČO: 35890291, DIČ: 2021839578, Zapísanej v OR Mestský súd Bratislava III., Oddiel s.r.o. vložka číslo 32153/B, prevádzkovateľa portálu ŠETRITESNAMI.SK, umiestneného na www.setritesnami.sk, vykonávajúceho finančné sprostredkovanie na základe registrácie Národnou bankou Slovenska, v registri podriadených finančných agentov, Reg. č.: 271236, pre sektory 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4.poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia

Finportal, a.s. ani Patrik BOGNÁR, s.r.o.,  ako sprostredkovatelia finančných služieb nemajú žiaden priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitáli vo finančných inštitúciách, ich produkty len sprostredkúvajú.

 1. Finančné inštitúcie, ani žiadny z ich majoritných akcionárov, nemajú žiadny priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitále spoločnosti Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o., rovnako ani spoločnosť Finportal, a.s.. nemá žiadny priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitále spoločnosti Patrik BOGNÁR, s.r.o..
 2. Finančný agent Finportal, a.s.  vykonáva sprostredkovanie prostredníctvom podriadeného finančného agenta Patrik BOGNÁR, s.r.o., na základe zmluvy. Sprostredkovanie finančných služieb poisťovne vykonáva na základe zmluvy, ktorá nemá výhradnú povahu. Obchodné mená finančných inštitúcií sa nachádzajú na www.setritesnami.sk.
 3. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj ďalšie charakteristiky produktu sú poskytnuté z interných jednotlivých finančných inštitúcií a to buď doručených príslušnou finančnou inštitúciou písomne alebo e – mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej finančnej inštitúcie.
 4. Za vykonávanie sprostredkovania finančných služieb prostredníctvom portálu www.setritesnami.sk Finportal, a.s.  ani Patrik BOGNÁR, s.r.o., neprijímajú žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie od svojich klientov.
 5. Za vykonávanie sprostredkovania finančných služieb prijíma Finportal, a.s. a Patrik BOGNÁR, s.r.o., peňažné a nepeňažné plnenie od zmluvných partnerov Finportal, a.s.. V prípade záujmu je Finportal, a.s. a Patrik BOGNÁR, s.r.o., povinná pravdivo informovať klienta o konkrétnej výške finančnej odmeny.
 6. Klient je pre potreby sprostredkovania poskytovanej služby oprávnený v zmysle ustanovení § 35 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov odmietnuť poskytnúť informácie o svojej finančnej situácii, svoje požiadavky, potreby, skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a trvať na uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Prečítaním si tejto informácie pre klienta a vyjadrením súhlasu s touto informáciou pre klienta, klient potvrdzuje, že odmietol sprostredkovateľovi poskytnúť informácie uvedené v tomto odseku a trvá na uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančnej služby v predloženej podobe.
 7. Klient akceptáciou návrhu poistnej zmluvy formou úhrady poistného  potvrdzuje, že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy.
 8. Uzavretím zmluvy vznikajú klientovi a finančnej inštitúcií práva a povinnosti uvedené v zmluve, dodatkoch a prílohách zmluvy a v príslušných súvisiacich všeobecných a osobitných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

  Ide najmä o práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s finančným plnením, ktoré závisia od dohodnutého predmetu a obsahu zmluvy. Dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ďalšie zmluvné podmienky je možné meniť len spôsobom a postupom dohodnutým v zmluve alebo na základe ďalšej dohody zmluvných strán.

  Predčasné ukončenie zmluvy alebo porušenie dohodnutých zmluvných práv a povinností niektorou zo zmluvných strán, môže mať za následok, že si dotknutá zmluvná strana uplatní zmluvne dohodnutú sankciu za ich porušenie a/alebo že si dotknutá zmluvná strana uplatní zmluvne alebo všeobecne záväzným právnym predpisom upravený nárok na náhradu škody a/alebo nárok na úrok z omeškania.

  Ak klient poruší pravidlá a postupy dohodnuté pred uzatvorením zmluvy, o ktorých bol vopred informovaný, a s ktorými vyslovil pred uzatvorením samotnej zmluvy súhlas, môže dôjsť aj k nenaplneniu očakávaných finančných cieľov a zámerov, kvôli ktorým bola zmluva uzatvorená.

 9. Klient môže podať sťažnosť písomnou formou na adresu spoločnosti Finportal, a.s. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Klient môže podať sťažnosť na činnosť Finportal, a.s. a Patrik BOGNÁR, s.r.o., na adresu orgánu dohľadu, ktorým je Národná Banka Slovenska.

  Klient sa môže domáhať náhrady škody spôsobenej činnosťou Finportal, a.s. alebo Patrik BOGNÁR, s.r.o., podaním žaloby na miestnom a vecne príslušnom súde. Klient má možnosť mimosúdne urovnať svoje spory aj spôsobom upraveným v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácií v znení neskorších predpisov.

 10. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska a súvisiacich mechanizmov. Funkčným mechanizmom ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je v sektore poistenia alebo zaistenia Poistný garančný fond, zriadený zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poskytuje poistné plnenie za škodu.

  Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

  Takto rizikovo orientovaný dohľad zameraný na analýzu a vyhodnocovanie kvantitatívnych ukazovateľov dohliadaných subjektov, medzi ktoré napr. patrí splnenie kapitálových požiadaviek, vyššia kvalita ohodnocovania rizík, efektívna alokácia kapitálu, je vykonávaný aj nad poisťovníctvom.

 

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.