setritesnami.sk

Edit Content

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

» PZP
» Havarijné poistenie
» GAP
» Cestovné poistenie
» Poistenie majetku
» Životné poistenie
» Poistenie zodpovednosti
» Poistenie podnikateľov
» Zdravotné poistenie cudzincov

PZP

1.Pre koho je PZP povinné?

PZP motorového vozidla sa viaže na dané vozidlo a je potrebné pre každé motorové vozidlo (okrem elektrickej kolobežky alebo elektrobicykla), ktorým sa chcete pohybovať po komunikáciách.

2.Musí PZP uzatvoriť výhradne majiteľ/ka vozidla?

PZP musí uzavrieť osoba, ktorá je držiteľom, vlastníkom, prevádzkovateľom, nájomcom alebo vodičom daného vozidla.

3.Čo ak nemám uzatvorené PZP auta, motorky,...?

Ide o poistenie, ktoré je zákonom povinné. V prípade porušenia nariadenia uzatvoriť PZP na motorovom vozidle budete pokutovaný/á.

4.Ako sa platí PZP?

Platba poistného za PZP sa uhrádza poisťovni, ktorú ste si zvolili. Vaša poisťovňa vám poskytne všetky potrebné informácie a údaje.

5.Nestihol/a som včas zaplatiť poistné za PZP - čo mám urobiť?

Uhraďte čo najskôr chýbajúce poistné. Poisťovňa môže vaše poistenie, resp. poistnú zmluvu zrušiť v prípade, ak vaša splátka mešká viac ako mesiac od splatnosti. Vtedy kontaktujte priamo poisťovňu.

6.Čo s PZP ak som predal/a auto alebo ho vyradil/a z evidencie?

Kontaktujte poisťovňu zaslaním nasledovných dokumentov:
1. Oznámenie o zrušení poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia
 2. Osvedčenie o evidencii s označením nového majiteľa (V prípade nového majiteľa)
/
2. Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie (V prípade vyradenia vozidla)

Nespotrebované poistné za zrušené PZP vám poisťovňa vráti ak je čiastka vyššia ako 1,6597 eura.  

7.Autu, ktoré som kúpil/a platí PZP ešte niekoľko mesiacov. Potrebujem si vybaviť vlastné PZP?

Ak dôjde k zmene držiteľa vozidla, PZP tohto vozidla zaniká. Je potrebné si na auto uzatvoriť nové PZP na svoje meno. 

8.Moje auto bolo z dôvodu totálnej škody zošrotované a odhlásené z evidencie. Ako zrušiť PZP?

1. Oznámenie o zániku predmetu poistenia
2. Doklad o vyradení auta z evidencie

Nespotrebované poistné vám potom poisťovňa vráti.

9.Zavinil/a som škodu - ako to nahlásim poisťovni?

Existuje viacero možností, ako túto udalosť vašej poisťovni nahlásiť:
- Online formulár na webovej stránke poisťovne
- Na pobočke poisťovne
- Na infolinke poisťovne
- Na e-mailovú adresu poisťovne
- Na fax poisťovne
- Na adresu poisťovne prostredníctvom pošty

1.Je havarijné poistenie to isté ako PZP?

PZP je povinné poistenie zodpovednosti za škody na vozidle či zdraví tretích osôb. Povinné zmluvné poistenie nekryje vás ani vaše vozidlo.

Havarijné poistenie oproti tomu chráni vaše vozidlo.

2.Prečo mať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie môže pokryť ochranu vášho auta v prípade havárie, krádeži, vandalizmu, živelných udalostí a môže zahrnúť aj ochranu konkrétnych častí vášho vozidla a asistenčné služby.

Celkovo sa však odporúča v prípade, že cena poistného je malá v porovnaní s cenou vášho vozidla.  

3.Čo všetko pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie pokrýva ochranu vášho auta proti udalostiam ako havárie, krádeži, vandalizmu, ako aj živelné udalosti.

Taktiež môže zahŕňať aj asistenčnú službu a ďalšie doplnkové poistenia podľa vášho výberu. 

4.Podľa čoho sa určuje cena havarijného poistenia?

Cenu poistného za havarijné poistenie si na základe určitých parametrov určujú poisťovne rôzne. Parametre, ktoré ovplyvňujú cenu poistného pri havarijnom poistení sú hlavne:
- Cena vozidla
- Značka vozidla
- Spoluúčasť
- Vek držiteľa vozidla
- Vek vozidla
- Územná platnosť poistenia
- Okres evidencie vozidla
- Okres trvalého bydliska držiteľa
a ďalšie.

5.Dá sa vozidlo pri havarijnom poistení poistiť len na novú cenu vozidla?

Keďže vo väčšina prípadov sa havarijné poistenie uplatňuje na čiastkové škody a cena náhradných dielov vozidiel sa nelíši v závislosti od veku vozidla, prevažne sa vozidlá poisťujú na nové ceny. 

Je však možné poistiť vaše vozidlo aj na obstarávaciu cenu vozidla. 

6.Ako mi bude z havarijného poistenia vyplatené poistné plnenie?

Ak ide o čiastočnú škodu, havarijné poistenie väčšinou pokryje tieto náklady:
- Náklady na zabezpečenie náhradných dielov a materiálov za ceny, ktoré sú stanovené výrobcom značky vášho vozidla.
- Náklady, ktoré nie sú vyššie ako normohodina práce, ktorá je obvyklá pre značku vášho vozidla v konkrétnom regióne.

Ak ide o totálnu škodu, vaša poisťovňa vám vyplatí sumu, ktorá vyjde odrátaním spoluúčasti a hodnoty použiteľných zvyškov od všeobecnej hodnoty vášho vozidla.

Poistenie finančnej straty-GAP

1.Čo znamená GAP?

Ide o skratku, ktorá v preklade z anglického jazyka znamená úplná ochrana majetku.

2.Ako sa líši GAP poistenie od havarijného poistenia?

Havarijné poistenie chráni vaše auto proti havárii, živelnej udalosti, krádeži a vandalizmu.

GAP poistenie pokrýva celú finančnú stratu v prípade totálnej škody na vozidle alebo jeho krádeži.

3.Čo všetko kryje GAP?

Všetko, pri čom sa stane na vozidle totálna škoda.

Zvyčajne ide o: odcudzenie vozidla, havárie, živelné udalosti, povodne, víchrice, veterné smršte, snehové kalamity. 

4.Aké sú najväčšie výhody GAP?

S GAP máte istotu návratu 100 % investície, nie len určitej časti, ako pri havarijnom poistení, výška poistnej sumy GAP sa môže vyšplhať až na 120-tisic eur, poistenie sa dá dojednať až do veku 5 rokov, GAP sa dá uzatvoriť na nové aj staršie vozidlá, väčšia istota pri jazdení, minimálne výluky pre bežných šoférov, ktorí chcú vozidlo používať na súkromné účely.

  •  

5.Aké sú výluky z poistenia GAP?

Z krytia sú vylúčené vozidlá taxislužieb, požičovne automobilov, autoškoly a pretekárske vozidlá. Na hrane sa pohybujú aj automobily používajúce aplikácie zdieľanej ekonomiky, ako napríklad UBER. Aj tu môže poisťovňa už na klienta pozerať rizikovo a poistné plnenie zamietnuť. Samozrejme problémom bude ako vždy napríklad závažné porušenie podmienok pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu. Vtedy nemôže vodiť čakať poistné plnenie z klasického havarijného poistenie ani GAP.

6.Aká býva cena poistenia GAP?

Ročná ochrana GAP stojí približne 1 % z ceny auta.

Životné poistenie

1.Čo si môžem poistiť cez životné poistenie?

Existuje veľmi veľa rôznych poistných udalostí, ktoré sa dajú pokryť prostredníctvom životného poistenie. Medzi najviac kryté poistné udalosti patria napríklad rôzne zdravotné riziká, ale aj prípad smrti či dožitie sa určitého veku.

2.Musí si životné poistenie uzatvoriť každý člen rodiny zvlášť?

Existujú aj životné poistenia pre celú rodinu.

3.Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie?

V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

 

4.Čo ak si klient uzatvorí životnú poistku a zrazu nebude môcť platiť poistku?

V takomto prípade treba kontaktovať vašu poisťovňu, ktorá vám ponúkne možnosti, ako ďalej postupovať. Spravidla poisťovne pri neschopnosti splácať ponúkajú klientom nasledujúce riešenia: zmenu frekvencie platenia poistného, zníženie poistného, prevedenie poistenia do splateného stavu, prerušenie platenia poistného.

S poisťovňou sa síce môžete dohodnúť aj na úprave výšky poistného či úplnom prerušení platenia, vždy tak urobte iba na základe predchádzajúcej dohody. Ak by ste len prestali platiť poistné, mohol by vám vzniknúť dlh na poistnom, ktorý by od vás bol neskôr vymáhaný.

Predčasné zrušenie poistnej zmluvy sa v tomto prípade neodporúča, najmä počas prvých rokov trvania poistenia. V prípade zrušenia vám bude vyplatená len tzv. odkupná hodnota, ktorá predstavuje iba určitú časť vložených financií. Odkupná hodnota sa vypláca z investičnej zložky v rámci investičného poistenia, pri zrušení rizikového poistenia z dôvodu vypovedania zmluvy alebo neplatenia poistného sa odkupná hodnota nevypláca vôbec.

Poistenie majetku

1.Čo pokrýva poistenie majetku?

Váš majetok si môžete poistiť napríklad voči živelným udalostiam, odcudzeniu, vlámaniu, dopravným nehodám, zodpovednosť a ďalším poistným udalostiam.

2.Aké sú typy poistenia majetku?

Medzi najzákladnejšie typy poistenia majetku patrí napríklad poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti.

 

3.Aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti?

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na vybavenie bytu alebo domu. Bežne zahŕňa nábytok, elektrospotrebiče, televízia, rádia, knihy, oblečenie, športové potreby, ceniny, šperky, klenoty a ďalšie veci, ktoré určíte. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa stavbu ako takú, teda steny, stropy, strechu, okná, odkvapy, omietky a pod. Ak vám spadne pri víchrici strom na dom a poškodí strechu, poistenie domácnosti nestačí a budete potrebovať poistenie nehnuteľnosti.

4.Je moja nehnuteľnosť ochránenýá v prípade veľkej živelnej pohromy, napríklad tornáda?

Áno. V tomto prípade je však dôležité poistenie nehnuteľnosti, ktoré kryje škody na dome alebo byte ako takom, ako aj poistenie domácnosti, ktoré má za úlohu kryť škody vo vnútri stavby.

5.Čo je to limit poistného plnenia?

Zjednodušene je limit plnenia suma, ktorú maximálne môžete od poisťovne dostať. V dnešnej dobe sa z dôvodu rýchlo rastúcich cien nehnuteľností a zvyšujúcej sa inflácie veľmi často rieši podhodnotenie týchto limitov. Poisťovňa by potom v takýchto prípadoch vyplatila len zmluvne dohodnutú sumu, hoci môže byť už cena vašej nehnuteľnosti dvojnásobná.

6.Čo znamená poistenie zodpovednosti pri poistení majetku?

Zodpovednosť sa môže rozdeľovať na dve časti.

Zodpovednosť členov domácnosti z bežného občianskeho života.

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti.

Nie všetky poisťovne to majú takto rozdelené a majú takzvanú „všeobecnú“ zodpovednosť.

7.Čo kryje zodpovednosť členov domácnost?

Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho.
Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vaše deti rozbijú susedovi pri hre okno, prípadne spôsobité škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní, že by sa vám podarilo prevrhnúť regál s alkoholom v obchode, utiekol by vám pes do susedovej okrasnej záhrady

8.Čo kryje zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľností?

Poistenie kryje škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy. Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, ak máte dom, z ktorého môže na chodník padnúť uvoľnená strešná krytina, sneh v zime na okoloidúceho chodca a pod.

Cestovné poistenie

1.Potrebujem cestovné poistenie aj na cesty v rámci EÚ?

Aj keď je pre občanov EÚ neodkladná zdravotná starostlivosť bezplatná v rámci štátov EÚ, nepatrí sem napríklad horská záchranná služba v lyžiarskych strediskách. Rovnako neexistuje žiadny zoznam ošetrení, ktoré sú pre občanov EÚ v rámci štátov EÚ bezplatné a ktoré nie.

2.Čo si môžem poistiť s cestovným poistením?

Úplný zoznam poistných udalostí, ktoré si viete poistiť cestovným poistením závisí od konkrétnej poisťovne či konkrétneho cestovného poistenia.

Medzi hlavné kategórie a ďalšie príklady poistných udalostí krytých cestovným poistením patria:
- Zdravotné/liečebné náklady a úrazy
- Batožina
- Zodpovednosť za škodu
- Storno poplatky pri zrušenom zájazde
- Nepojazdné vozidlo
- Právna ochrana

3.Čo naviac pokrýva cestovné poistenie oproti EPZP?

V závislosti od poisťovne a konkrétneho cestovného poistenia sem môže patriť napríklad krytie asistenčných služieb či na lekárom predpísané lieky v súvislosti s poistnou udalosťou.

4.Ako sa určuje cena cestovného poistenia?

Výška poistného za cestovné poistenie si podľa určitých kritérií nastavujú poisťovne rôzne. Tieto kritériá zahŕňajú napríklad:
- Vek poistenca
- Destinácia
- Dôvod cesty
- Dĺžka pobytu

a ďalšie.

5.Mám si zvoliť krátkodobé alebo celoročné poistenie?

Ak necestujete do zahraničia pravidelne a chcete sa poistiť cestovným poistením na konkrétnu cestu, je pre vás vhodnejšie krátkodobé poistenie.

Ak do zahraničia cestujete pravidelne, môže byť výhodnejšie celoročné cestovné poistenie. 

6.Čo je maximálna doba výjazdu?

Maximálna doba výjazdu určuje maximálnu dĺžku obdobia, ktoré smiete stráviť súvisle (bez prerušenia) v zahraničí, t.j. bez návratu na Slovensko. 

V prípade, že toto obdobie prekročíte skončí platnosť vášho cestovného poistenia. 

7.Za akým účelom je možné uzatvoriť cestovné poistenie?

Existuje viacero účelov, pre ktoré je možné na našom portáli uzatvoriť cestovné poistenie:
- Turistická cesta
- Vykonávanie zimných športov (lyžovanie, snowboarding)
- Vykonávanie amatérskych/profesionálnych športových aktivít
- Vykonávanie adrenalínových športov
- Študijný pobyt
- Služobná cesta (manuálna, nemanuálna práca)

8.Dajú sa cestovným poistením poistiť aj adrenalínové športy?

Možnosť poistiť vykonávanie adrenalínových športov a typy takýchto športov závisí od konkrétnej poisťovne. 

Niektoré poisťovne však poisťujú napríklad tieto adrenalínové športy:
- rafting
- paragliding
- jachting
- horolezectvo

Na našej stránke si môžete porovnať ceny poisťovní, ktoré ponúkajú cestovné poistenie na vami vybrané adrenalínové športy.

9.Aký doklad je potrebný na preplatenie poplatku od lekára v zahraničí?

Aby vám poplatok mohol byť preplatený, potrebujete doklad s nasledovnými údajmi:
- Názov zariadenia
- Meno lekára
- Diagnózu
- Zoznam všetkých úkonov s ich cenami

10.Potrebujem mať poistnú zmluvu počas cesty a pobytu so sebou?

Hlavné údaje, ktoré potrebujete z vašej poistnej zmluvy cestovného poistenia pri ceste a pobyte v zahraničí sú:
- Číslo poistnej zmluvy
- Telefónne číslo pre nahlásenie poistnej udalosti

Nie je teda nevyhnutné mať pri sebe celú poistnú zmluvu.

Poistenie zodpovednosti

1.Čo je to poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti pokrýva materiálne alebo majetkové škody, ktoré vy ako poistená osoba spôsobíte tretej osobe alebo organizácii.

2.Kto si uzatvára poistenie zodpovednosti?

Niektoré z častých typov poistenia bezpečnosti sú napríklad poistenie zodpovednosti pre podnikateľov alebo zamestanancov.

Poistenie podnikateľov

1.Aký veľký musí byť podnik, aby mal nárok na poistenie pre podnikateľov?

Toto poistenie je určené ako pre malých a stredne-veľkých podnikateľov, tak pre korporácie.

2.Ako zistím, ktoré poistenie pre podnikateľov je pre moju firmu najlepšie?

Je dôležité zvoliť si poistenie, ktoré bude odpovedať rizikám spojeným práve s vašim podnikaním.

Na našej webovej stránke si môžete porovnať poistenia pre podnikateľov od popredných poisťovní na Slovensku.

Zdravotné poistenie cudzincov

1.Pripravujeme

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.