setritesnami.sk

Edit Content
Cestovné poistenie

Poistenie pre všetkých cestovateľov

Každá cesta prináša iné riziká. S nami si cestovné poistenie prispôsobíte na mieru podľa svojich potrieb. Online kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám podrobne zobrazí jednotlivé poisťovne na jednom mieste. Uzatvoriť si môžete krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie. Najlacnejšie cestovné poistenie je zobrazené ako prvé, to však neznamená, že musí byť pre vás najvýhodnejšie.

Prečo si uzatvoriť cestovné poistenie? V rámci EÚ vám postačuje Európsky preukaz zdravotného poistenia, ako občan únie máte nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť, aká je poskytovaná občanom navštívenej krajiny. Nie vždy to však pokrýva všetky nevyhnutné náklady a doplatky vás môžu vyjsť drahšie, ako samotné komerčné cestovné poistenie. Do krajín mimo EÚ by cestovné poistenie malo byť už úplnou samozrejmosťou.

 

Cestovné poistenie online

 

Online cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v priebehu pár minút. Vyberte si destináciu, od kedy do kedy plánujete cestu a spolucestujúce osoby. Zvoľte si krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. Kalkulačka vám následne zobrazí podrobné porovnanie cestovného poistenia. V prípade potreby si vyberiete doplnkové pripoistenia, vyplníte údaje cestujúcich osôb a uzatvoríte zmluvu, ktorú môžete online aj zaplatiť priamo na účet vybranej poisťovne. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Liečebné náklady v zahraničí

 

Základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia je krytie liečebných nákladov. Pokrýva výdavky spojené s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou a prevozom následkom úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby. Cestovné poistenie s poistením liečebných nákladov kryje aj lyžovanie a ostatné zimné športy na vyznačených tratiach ako aj náklady súvisiace s ochorením Covid 19.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rozdielne krytie liečebných nákladov. Naše porovnanie cestovného poistenia vám jednotlivé ponuky prehľadne zobrazí a vyberiete si tú, ktorá je pre vašu cestu do zahraničia najvhodnejšia.

Online cestovné poistenie si vo všetkých poisťovniach kupujete spolu aj s asistenčnými službami. Tie sú poskytované na celom svete, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a zabezpečujú komunikáciu s lekármi, výber vhodného zdravotníckeho zariadenia, prevozy a podobne.

 

Pripoistenia pre cestovné poistenie

 

Základné cestovné poistenie, či už na dovolenku alebo služobnú cestu, si môžete rozšíriť o rôzne pripoistenia. Najčastejšími sú poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, storna a poistenie záchrannej činnosti. Ak plánujete športové aktivity, ktoré zvyšujú riziko vzniku poistnej udalosti, nezabudnite aj na rizikové poistenie športov a činností.

 

Úrazové poistenie

 

Úrazové poistenie vám zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu, prípadne odškodnenie pozostalým v prípade úrazu s následkom úmrtia. Trvalé následky úrazu sú také následky, ktoré už nie sú schopné zlepšenia. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách z poistnej sumy, maximálne do výšky 100 % pri viacerých trvalých následkoch.

Ak môže úraz nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti (manuálna práca), uzatvorte si k poisteniu úrazu aj rizikové poistenie.

V prípade úrazu v zahraničí bezodkladne vyhľadajte lekára, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Cestovné poistenie s poistením úrazu nemusí kryť napríklad:

 • následky úrazu, ktorý vznikol pred uzatvorením zmluvy
 • zhoršenie existujúcej choroby následkom úrazu
 • telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením, patologické zlomeniny
 • úrazy následkom úmyselného konania, sebapoškodzovania, duševnej choroby, zmien psychického stavu alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom
 • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
 • úrazy vzniknuté následkom požitia alkoholu, omamných, psychotropných, návykových alebo toxických látok, liekov bez lekárskeho predpisu

 

Poistenie zodpovednosti

 

Cestovné poistenie s poistením zodpovednosti kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte v zahraničí na majetku alebo zdraví tretích osôb. Súčasťou môže byť aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti. Poistenie na nevzťahuje na škody spôsobené motorovým vozidlom a škody pri výkone povolania.

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla počas cesty v zahraničí, a za ktorú je poistená osoba podľa občianskoprávnych predpisov danej krajiny zodpovedná. Ak môže škoda nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti, uzatvorte si aj rizikové poistenie.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte svoju poisťovňu a asistenčnú službu a riaďte sa ich pokynmi. Zbytočne nič nepodpisujte ani sa k ničomu nezaväzujte.

Naše porovnanie cestovného poistenia vám zobrazí výšku limitov poistného krytia jednotlivých poisťovní, ktoré sa pohybuje od 50 000 do 200 000 EUR pre majetok a do 300 000 EUR pre zdravie.

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Cestovné poistenie s poistením zodpovednosti nemusí kryť napríklad škody:

 • spolucestujúcim, blízkym osobám, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • spôsobené úmyselným konaním
 • na prevzatých, vypožičaných alebo prenajatých veciach
 • na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenotoch
 • spôsobené prenosom infekčných alebo sexuálnych chorôb
 • pri použití alkoholu, omamnej, návykovej alebo psychotropnej látky
 • na životnom prostredí
 •  

Poistenie batožiny

 

Poistenie batožiny vám v rámci limitov poistného krytia zabezpečí finančnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Batožinou sú napr. veci osobnej potreby, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby a podobne. Súčasťou poistenia batožiny býva aj poistenie cestovných dokladov.

Poistnou udalosťou môže byť krádež alebo lúpež, poškodenie, zničenie alebo strata spôsobená živelnou udalosťou, úrazom, ochorením alebo pri dopravnej nehode, strata batožiny odovzdanej prepravcovi a podobne. Batožina nemôže byť voľne položená bez dohľadu, prípadne odcudzená bez prekonania prekážky (uzamknuté vozidlo, hotelová izba).

Pri poistnej udalosti nezabudnite na policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zariadenia alebo dopravcu, potvrdenie o prevzatí veci do úschovy. Majte k dispozícii doklady o zakúpení a oprave veci a podobne.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie rozdielne limity.

(maximálne limity v EUR)spolujedna vecelektronikadoklady
Allianz3 0003 0001 500335
AXA1 500750750160
Generali1 0001 000350350
Union4 0003502 000500
Wüstenrot800200800200

Poisťovne môžu poistenie batožiny deliť na základné a nadštandardné poistenie, s rôznym krytím a rozdielnou výškou plnenia.

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Poistenie batožiny nemusí kryť napríklad:

 • krádež batožiny ponechanej bez dozoru, bez prekonania prekážky
 • vreckové krádeže
 • umelecké predmety, starožitnosti, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov, perly
 • peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, platobné karty, letenky, cestovné lístky, kľúče
 • zvieratá, rastliny, potraviny, tabakové výrobky, alkohol
 • nosiče dát
 •  

Poistenie záchrannej činnosti

 

V prípade, že dovolenku netrávite iba pasívne, ale radi sa vyberiete spoznávať aj širšie okolie alebo vyhľadávate horskú turistiku, nemalo by medzi vašimi pripoisteniami chýbať ani poistenie záchrannej činnosti.

Poistenie slúži na krytie nákladov spojených so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už vyhľadávaním alebo vyslobodzovaním v tiesni. Ak sa náhodou stratíte alebo zraníte v horskej oblasti, náklady záchrannej služby pri vašej záchrane budú preplatené poisťovňou do stanovenej výšky.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte horskú alebo záchrannú službu. Nezabudnite si odložiť originály všetkých účtov.

 

Ktoré cestovné poistenie je najlepšie?

 

Ktorá poisťovňa ponúka najlepšie cestovné poistenie? Ako si vybrať najlacnejšie cestovné poistenie? Pri výbere poistenia si dobre zvážte, čo všetko chcete pri vašej ceste do zahraničia poistiť. Je rozdiel, či potrebujete cestovné poistenie na jeden deň, kde si vystačíte so základom, alebo idete do zahraničia na dlhšie a hodí sa vám skôr komplexné cestovné poistenie.

Krytie liečebných nákladov je nevyhnutný základ, ale nemusí kryť všetky škody, ktoré môžu pri vašej ceste nastať. Pri jednotlivých ponukách si porovnajte aj výšku prípadného poistného plnenia. Je rozdiel, či cestujete v rámci Európy alebo letíte do Severnej Ameriky, kde sú napríklad liečebné náklady výrazne vyššie. Cestovné poistenie do USA vyžaduje určite iné krytie ako napríklad poistenie do Chorvátska, Talianska, Turecka, Egyptu, Thajska či Dubaja.

Pri častejšom cestovaní alebo pri dlhšej dobe strávenej v zahraničí sa oplatí zvážiť aj celoročné cestovné poistenie. Ak cestujete viacerí, využite rodinné cestovné poistenie. Pri poistení viacerých osôb na jednej zmluve môžete získať výhodnejšiu cenu.

Cestovné poistenie online si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní máte k dispozícii na pár klikov.

Cestovné poistenie – porovnanie

 

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní na trhu. Ak si uzatvárate poistenie do zahraničia na celý rok, pozrite si porovnanie pre celoročné cestovné poistenie. Porovnajte si jednotlivé ponuky a sami si vyberte pre vás to najlepšie cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR)liečebné nákladybatožinazdraviemajetoktrvalé následkysmrť
Allianz cestovné poisteniebez obmedzenia3 000200 000200 00020 00010 000
AXA cestovné poistenie20 000 0001 500250 000125 00040 00020 000
Generali cestovné poistenie200 0001 00050 00050 00010 0005 000
Union cestovné poisteniebez obmedzenia4 000300 000150 00025 00015 000
Wüstenrot cestovné poistenie150 000800100 00050 00010 0005 000

 

Celoročné cestovné poistenie – porovnanie

 

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé, väčšinou na 1 až 90 dní, alebo ako celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty do zahraničia. Limit pre dĺžku každého takéhoto výjazdu býva 45 alebo 90 dní. Ročné cestovné poistenie platí pre územie Európy alebo celý svet.

Celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť len pre liečebné náklady spolu s asistenčnými službami alebo si môžete prikúpiť aj ďalšie pripoistenia. Tými najčastejšími sú úraz, batožina a zodpovednosť za škodu. Ročné cestovné poistenie môže obsahovať aj poistenie storno poplatkov, častejšie sa však uzatvára samostatne v prípade potreby.

 

Ako uzatvoriť ročné cestovné poistenie online?

 

Celoročné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v priebehu pár minút. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie pre celoročné cestovné poistenie jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Vybrať si môžete iba základné poistenie alebo aj rôzne pripoistenia.

 

Celoročné cestovné poistenie – porovnanie poisťovní

 

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre ročné cestovné poistenie rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu.

(maximálne limity v EUR)cestaliečebné nákladybatožinazdraviemajetoktrvalé následkysmrť
Allianz90 dníbez obmedzenia1 500200 000200 00020 00010 000
AXA90 dní20 000 0001 500250 000125 00040 00020 000
Generali45 dní200 0001 00050 00050 00010 0005 000
Union45 dní250 0001 000100 00035 00014 0007 000
Wüstenrot45 dní225 0001 250100 00035 00020 00010 000

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.