setritesnami.sk

Edit Content
PZP

Povinné zmluvné poistenie pre každého majiteľa motorového vozidla.

PZP vás chráni v prípade spôsobenia škody niekomu inému. Základným dokumentom pre uzatvorenie poistenia je zákon o PZP, preto je známe aj ako zákonné poistenie alebo zákonná poistka. Zákon okrem iného presne definuje, čoho sa poistenie auta týka, kto musí povinné zmluvné poistenie uzatvoriť, aké je poistné krytie, prípadne ako je možné poistenie zrušiť.

Podľa zákona sú pre PZP poistenie minimálne poistné sumy 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. Jednotlivé poisťovne však môžu pre PZP online ponúkať aj vyššie limity poistného krytia.

Povinné zmluvné poistenie je platné na území štátov, ktoré sú členmi systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, uzatvára sa PZP na dobu neurčitú. Začiatok poistenia býva odo dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy prípadne neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. V takom prípade býva v poistnej zmluve uvedená aj hodina a minúta začiatku poistenia. Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok. Poistné (cena PZP) môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

PZP môžete ukončiť na základe podmienok definovaných v zákone alebo podľa zmluvných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP má písomnú formu. Žiadosť o zrušenie PZP zmluvy je súčasťou našej online kalkulačky. 

PZP online

Online kalkulačka vám vypočíta povinné zmluvné poistenie jednotlivých poisťovní a zobrazí porovnanie cien PZP na jednom mieste. Výpočet je na pár klikov a PZP poistenie si môžete priamo v kalkulačke aj uzatvoriť. Okrem auta si môžete uzatvoriť aj PZP pre motocykel, prívesný vozík, prípadne iné vozidlá.

Kalkulačka vám umožní uzatvoriť PZP podľa ŠPZ. Ak však evidenčné číslo nemáte, prípadne vozidlo prepisujete, môžete manuálnym vyplnením parametrov zistiť aj cenu PZP bez ŠPZ. Samozrejmosťou je porovnanie PZP bez osobných údajov.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie platnosti PZP môžete urobiť aj na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia, kde je vozidlo poistené a do kedy je vaša poistka na auto platná.

Najčastejšie pripoistenia k PZP

Všetky poisťovne ponúkajú v rámci svojho PZP aj asistenčné služby a pripoistenia chrániace aj vaše auto a jeho pasažierov. Tie môžu byť buď súčasťou ponúkaného balíka krytia, alebo sa dajú prikúpiť ako doplnkové pripoistenie. Poistenie auta tak rozšírite o krytie rizík, ktorých sa najviac obávate. Medzi najčastejšie využívané pripoistenia pre povinné zmluvné poistenie patria poistenie úrazu posádky, skiel, živelných udalostí, zrážky so zverou a krádeže auta. Poisťovne môžu k PZP ponúkať aj ďalšie doplnkové pripoistenia.

 • Čelné sklo

Poistenie čelného skla sa v rámci PZP vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Poistené nebývajú diaľničné známky, nálepky technickej a emisnej kontroly, spätné zrkadlá, zariadenia pripevnené k sklu, škody spôsobené črepinami, nepriame náklady a podobne.

Poistené môže byť buď iba čelné sklo alebo aj ostatné zasklenie vášho auta. Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla.

 • Zrážka so zverou

Pripoistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta následkom zrážky so zverou na pozemnej komunikácii.

 • Úraz vodiča a posádky (sedadlá auta)

Úrazové poistenie sedadiel sa v PZP uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistená môže byť aj doba nevyhnutného liečenia po úraze. Poistenými môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby. Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri prevádzke auta.

 • Živelné udalosti

Poistenie auta proti živelným pohromám sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva živelnou udalosťou. Tou môže byť napríklad požiar, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, úder blesku, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, lavína, pád stromov a podobne.

 • Krádež auta

Poistenie auta proti krádeži sa v rámci PZP uzatvára pre prípad jeho krádeže, krádeže vlámaním alebo lúpeže. Poistené sú aj časti vozidla prípadne jeho príslušenstvo. Poisťované vozidlo musí byť zabezpečené podľa požiadaviek poisťovne a toto zabezpečenie musí byť funkčné.

PZP porovnanie

Kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP bez osobných údajov od Allianz, ČSOB, Generali, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne PZP si môžete na našich stránkach pozrieť aj podrobnejšie. Limit poistného plnenia si môžete vybrať priamo v kalkulačke PZP.

Poisťovne PZP
(zdravie / majetok; v mil. EUR)Základný limitMaximálny limitSkloZverÚrazŽivelOdcudzenie
Allianz PZP5,24 / 1,0510 / 5všetky posádka  
AXA PZP (Uniqa Auto Go)5,24 / 2,57 / 5všetky vodič  
ČSOB PZP6,07 / 27 / 7všetky   
Generali PZP5,24 / 1,0510 / 10čelné posádka  
Komunálna poisťovna PZP5,24 / 1,055,24 / 2,1čelné posádka 
Kooperativa PZP5,24 / 1,055,24 / 2,05 posádka 
Union PZP5,3 / 1,15,3 / 5všetky posádka  
Uniqa PZP5,24 / 1,055,24 / 1,05čelnévodič
Wüstenrot PZP6,45 / 1,38 / 8všetky posádka 
 
Porovnanie PZP pripoistení
(poistné krytie v EUR)sklozverživelkrádežúraz / smrťbatožina
Allianzcena oknacena autacena autacena auta6 000 / 3 000 EUR1 200 EUR
AXA (Uniqa Auto Go)400 – 1 600 EUR5 000 EUR5 000 EUR5 000 EUR10 000 / 5 000 EUR1 000 EUR
ČSOB150 – 1 000 EUR3 000 EUR2 500 EUR4 000 EUR
Generali120 – 1 000 EUR4 000 EUR3 000 EUR4 000 EUR6 000 / 6 000 EUR
Komunálna poisťovňa200 / 400 EUR1 000 / 2 000 EUR2 500 / 5 000 EUR3 320 / 3 320 EUR500 EUR
Kooperativa250 EUR3 000 EUR1 500 / 1 500 EUR200 EUR
Union200 – 550 EUR2 500 – 7 500 EUR2 500 EUR6 000 EUR10 000 / 10 000 EUR
Uniqa250 – 1 000 EUR30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot300 – 1 000 EUR4 000 EUR4 000 EUR35 000 / 35 000 EUR

Zákon o PZP

PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z. z., preto je známe aj ako zákonné poistenie alebo zákonná poistka. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Zákon o PZP definuje motorové vozidlo ako samostatné nekoľajové vozidlo, ktoré má osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Takéto vozidlá môžeme deliť na tuzemské a cudzozemské. Tuzemským motorovým vozidlom je také vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie má držiteľ auta zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Poistenie auta musí byť uzatvorené najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla.

> Zákon o povinnom zmluvnom poistení 

Limit poistného plnenia

Čo rozumieme pod limitom poistného plnenia? Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. To znamená, že v prípade škodovej udalosti poisťovňa vyplatí maximálne dohodnutú poistnú sumu a škody nad rámec tejto sumy hradíte z vlastného vrecka. PZP limit je uvedený v poistnej zmluve s poisťovňou.

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení musia byť limity PZP z jednej škodovej udalosti minimálne:

 • 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako PZP limit, poistné plnenie sa každému z poškodených pomerne znižuje.

Poisťovne okrem zákonne stanoveného minimálneho limitu poistného plnenia väčšinou poskytujú aj vyšší limit (až do výšky 10 mil. EUR). Vyšší limit PZP vás chráni v prípade, ak spôsobíte väčšiu škodu, čo sa môže ľahko stať. Je preto dobré pred uzatvorením zmluvy zvážiť, či ušetriť pár EUR na poistnom alebo mať lepšie, aj keď trochu drahšie, krytie.

Poistné krytie

Poistné krytie predstavuje rozsah, kedy má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila vzniknuté škody. PZP sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

PZP krytie

Čo kryje PZP? Poistený má na základe zákona z poistenia právo, aby poisťovňa za neho poškodenému nahradila uplatnené a preukázané nároky do výšky limitu poistného plnenia na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlého zisku
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov

Poistený má takisto právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom podľa osobitných právnych predpisov uplatnené, preukázané a vyplatené:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť
 • nemocenské dávky a dávky nemocenského zabezpečenia
 • úrazové dávky a dávky úrazového zabezpečenia
 • dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia

ak poistený je povinný ich týmto subjektom nahradiť.

Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého bola škoda spôsobená. PZP poistenie je platné na území štátov Systému zelenej karty.

Výluky z poistenia

Okrem toho, čo vám PZP poistenie kryje, nezabudnite si pozrieť aj výluky z poistenia, t. j. kedy poisťovňa v prípade škodovej udalosti škodu nenahradí.

Ak vaše poistenie auta neustanovuje inak, poisťovňa nenahradí škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby (okrem vodiča, manžela/manželky a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) v čase, keď k dopravnej nehode došlo, na sebe alebo pri sebe
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným z týchto účastníkov
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu a vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou
 • ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou 

Odmietnutie plnenia

Ak PZP poistka neustanovuje inak, poisťovňa je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak:

 • poistený bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovňa bola povinná poskytnúť
 • poistený sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku
 • neposkytne poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom konaní 

Poistné

Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu pri PZP. Je splatné prvým dňom poistenia. Pri určení výšky poistného poisťovňa zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh PZP, a to zľavou (bonus) na poistnom, ak je priebeh poistenia bez škody, alebo prirážkou (malus) k poistnému, ak bolo z poistenia vyplatené poistné plnenie.

Výška bonusu alebo malusu je vyjadrená pre každý stupeň v percentách. Systém bonus/malus sa pri PZP uplatňuje iba v tom prípade, ak bol dohodnutý v poistnej zmluve. Platí pre všetky kategórie motorových vozidiel.

Vplyv na sledovanie bonusu alebo malusu má každá poistná udalosť bez ohľadu na mieru účasti poisteného na vzniknutej škode, z ktorej vzniká poisťovni povinnosť poskytnúť poistné plnenie. Bonus sa nemusí znížiť v prípade, ak:

 • poisťovňa nemá povinnosť poskytnúť poistné plnenie pri škodovej udalosti
 • vyplatená škoda bola poisťovni plne nahradená
 • poistná udalosť nastala pri neoprávnenom použití vozidla cudzou osobou

Pri sledovaní bonusu/malusu sa berie do úvahy, či v priebehu posledných minimálne 12 mesiacoch nenastala poistná udalosť. Do úvahy sa berie každý aj začatý mesiac. Na základe dĺžky bezškodového priebehu, resp. počtu škodových udalostí za sledované obdobie môžete získať zľavu alebo prirážku až do výšky 60 %. Počet bezškodových mesiacov, resp. počet zavinených nehôd zadávate priamo v kalkulačke pri výpočte PZP.

Bonus a malus sa uplatňuje k výročnému dátumu poistnej zmluvy, kedy poisťovňa upraví výšku poistného PZP pre najbližšie poistné obdobie.

Pri uzavieraní novej zmluvy PZP je poistníkovi pridelený stupeň bonusu po predložení písomného potvrdenia o škodovom priebehu zaniknutého poistenia. Bonus je možné previesť len pre motorové vozidlo tej istej kategórie. 

Výpoveď PZP a zánik poistenia

Výpoveď PZP má písomnú formu a jej možnosti sú definované v poistných podmienkach poisťovne. Zrušenie PZP môže nastať aj v prípade, ak sa splní podmienka pre zánik poistenia podľa zákona. Žiadosť o zrušenie PZP máte k dispozícii priamo v online kalkulačke na našej stránke. Ak máte záujem o vypovedanie PZP, môžete si urobiť nový online výpočet a priamo pri uzatváraní nového poistenia si vytlačiť tlačivo výpovede.

Výpoveď PZP

Ako zrušiť PZP? Poistenie môže zaniknúť písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán:

 • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
 • ku koncu poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od škodovej udalosti

Vzor PZP výpovede je súčasťou online kalkulačky, ktorá vám ho predvyplní. Stačí ho len poslať do vašej poisťovne vo výpovedných termínoch.

Zánik PZP podľa zákona

Kedy zaniká PZP? Okrem písomnej výpovede povinné zmluvné poistenie zaniká aj okamihom

 • zániku motorového vozidla
 • zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
 • vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel
 • prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
 • vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 • zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci

V prípade, že nastane jedna z uvedených možností, poistník je povinný bez zbytočného odkladu o uvedenom informovať poisťovňu, s ktorou má PZP poistenie uzatvorené.

Zánik PZP z dôvodu neplatenia

PZP zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia, maximálne však na dobu troch mesiacov. Povinné zmluvné poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

Každé vozidlo v prevádzke musí mať povinné zmluvné poistenie uzatvorené. Jeho neuzavretím vám hrozí nielen pokuta, ale keď spôsobíte škodu, siahnete aj hlboko do vrecka.

Pred tým, ako nastane zánik PZP pre neplatenie, vás vaša poisťovňa upozorní na dlžné poistné. Ak máte PZP zaplatené, chyba môže byť v evidencii. Pošlite preto poisťovni doklad o zaplatení. Ak ste splátku zaplatiť zabudli, určite ju čím skôr do lehoty splatnosti uhraďte. V obidovch prípadoch však s vašou poisťovňou komunikujte, aby ste predišli prípadným komplikáciám. 

Zelená karta

Zelená karta je neoddeliteľnou súčasťou PZP. Od 1. júla 2021 sa zelená karta PZP vydáva výlučne v čierno-bielom formáte. Súvisí to najmä s digitalizáciou prostredia a klienti si kartu môžu vytlačiť jednoducho aj v domácom prostredí. Zmenou prešiel aj formát a karta je už jednostranná. Kartou sa v súčasnosti vodiči preukazujú aj v zahraničí aj pri cestnej kontrole na Slovensku. Preto by mala byť zelená karta v aute stále, v opačnom prípade to môže byť kontrola s pokutou.

Čo je zelená karta?

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o uzatvorení PZP. Umožňuje používanie motorového vozidla na území cudzieho štátu bez nutnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla požadované pre územie tohoto štátu. V prípade poistnej udalosti v zahraničí uhradí škodu príslušná kancelária poisťovateľov a následne si ju uplatní u poisťovne klienta, ktorý škodu spôsobil.

Obsahuje nasledovné údaje: číslo karty, platnosť, zoznam krajín, informácie o poistníkovi, vozidle a poisťovni, ktorá ju vydala.

Platnosť zelenej karty

Zelená karta PZP je platná na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Platí aj v štátoch, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku.

Ide o nasledovné štáty: Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Zoznam štátov systému zelenej karty si môžete pozrieť aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V zozname je uvedený aj kontakt na miestnu kanceláriu poisťovateľov.

V prípade, že cestujete autom do krajiny, v ktorej zelená karta nie je platná, musíte pri vstupe do uvedenej krajiny uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Ako získam zelenú kartu?

Zelená karta je automaticky zaslaná poisťovňou, v ktorej si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie. Pri uzatvorení PZP je vám k dispozícii tzv. dočasná zelená karta s obmedzenou dobou platnosti. Po vzniku poistenia vám poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky ročnú zelenú kartu. Následne každoročne pri predĺžení poistenia dostanete zelenú kartu na ďalšie ročné obdobie. 

Asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú pre PZP aj asistenčné služby. Tie môžu byť základné alebo doplnkové, rozšírené. Rozšírené asistenčné služby bývajú za príplatok, prípadne sú súčasťou vyššieho (a teda aj drahšieho) balíka poistenia.

Pri poistnej udalosti v zahraničí bezodkladne kontaktujte asistenčnú spoločnosť alebo poisťovňu.

 autocestovanie
Allianz asistenčná služba+421 2 5012 2222+421 2 5012 2222
AXA asistenčná služba+421 2 2066 4229+421 2 2066 4229
ČSOB asistenčná služba+421 2 4445 0050+421 2 4445 0050
Generali asistenčná služba+421 2 5857 2266+421 2 5857 2266
Groupama asistenčná služba+421 2 2085 4504+420 2 9633 9644
Asistenčná služba Komunálnej poisťovne+421 2 6353 2236+421 2 4364 1037
Kooperativa asistenčná služba+421 2 6353 2236+421 2 6820 2060
Union asistenčná služba+420 2 9633 9644+420 2 9633 9644
Uniqa asistenčná služba+421 2 5825 2188+421 2 5441 1029
Wüstenrot asistenčná služba+421 2 5788 9333+421 2 2051 0823

 

PZP asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú v rámci povinného zmluvného poistenia aj PZP asistenčné služby. Tie môžu byť základné a rozšírené, ktoré bývajú za príplatok alebo sú súčasťou vyššieho balíka poistenia.

Medzi najbežnejšie ponúkané služby patria:

 • oprava auta na mieste
 • odtiahnutie vozidla, ak oprava na mieste nie je možná
 • úschova nepojazdného auta
 • poskytnutie náhradného vozidla
 • preprava posádky
 • náklady na ubytovanie pri dlhšie trvajúcej oprave
 • výmena pneumatiky pri defekte
 • doručenie paliva prípadne jeho výmena
 • otvorenie vozidla a výmena zámky na dverách
 • asistencia pri vybitej autobatérii
 • poskytovanie informácií

Poisťovne ponúkajú aj ďalšie doplnkové PZP asistenčné služby. Ich podrobný prehľad a limity plnenia si môžete pozrieť v informáciách o asistenčných službách jednotlivých poisťovní na našej stránke.

 opravaodtiahnutieúschovanáhradné vozidlopreprava osôbubytovaniepneumatikypalivokľúčeautobatéria
Allianz  RAS*RAS* RAS*RAS*RAS*
AXA          
ČSOB          
Generali         ORG*
Groupama      
Komunálna poisťovňa         
Kooperativa         
Union       ORG*ORG* 
Uniqa      ORG*ORG*ORG*
Wüstenrot       ORG*ORG* 

RAS – rozšírená asistencia (v balíkoch Plus, Extra a Max)
ORG – zorganizuje, celé náklady hradí vodič

Amortizácia

Pri uplatňovaní amortizácie poisťovňou, príde k zaplateniu opravy škody len do takej výšky, aby hodnota vozidla po oprave nebola neúmerne vyššia, ako hodnota pred opravou. Pokiaľ sa vozidlo vykonanou opravou zhodnotilo oproti pôvodnému stavu, od nákladov preplácaných poisťovňou sa odpočíta práve toto zhodnotenie. Čo znamená, že poisťovňa zníži vyplatené poistné plnenie a Vy musíte doplatiť rozdiel z vlastného vrecka. Takže pozor pri výbere poistenia. PZP vyberajte bez uplaňovania amortizácie. 

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.